Dit agroforestry-project in India heeft drie doelen: beter bestand zijn tegen klimaatverandering, de bodem gezond houden en alternatieve inkomstenbronnen creëren. Door 500.000 hectare bestaande landbouwgrond anders te gaan gebruiken houdt het project gemiddeld meer dan 700.000 ton CO2 per jaar vast. Zo kan het een duurzaam landbouwmodel opbouwen voor toekomstige generaties.

Achtergrond

In de afgelopen decennia hebben veel Indiase staten zich landbouwintensief ontwikkeld met traditionele systemen om rijst en tarwe te telen. Hoewel dat goed was voor de voedselzekerheid van het land, heeft de grond door overexploitatie van de velden en overmatig watergebruik nu geen voedingsstoffen en water meer. Met ongezonde bodems komt de voedselzekerheid van India opnieuw in gevaar, dus dit systeem moet anders. Dit project laat zien hoe dat kan, door overexploitatie te stoppen, ruimte te geven aan insecten, water en voedingsstoffen, en om de juiste voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een gezonde bodem.

Over het project

Het agroforestry-project geeft een nieuwe impuls aan de landbouw door het land anders te gebruiken. In de verschillende klimatologische zones van Noord-India groeien traditioneel vele boomsoorten. Lokale boeren gaan een mix van inheemse en niet-inheemse bomen planten tussen de percelen landbouwgrond. CO2 wordt opgevangen door een toename van biomassa boven en onder de grond, en door organische koolstof in de bodem. Dit zorgt niet alleen voor opname van CO2 uit de atmosfeer, maar ook voor een gezondere bodem. Bovendien wordt de boer beloond door koolstofinkomsten en hogere opbrengsten. In het projectgebied liggen 3.287 dorpen. Om volledige consensus te bereiken en voor actieve samenwerking met alle partijen te zorgen, worden lokale zelfhulpgroepen, zogenaamde ‘self help groups’ (shg’s) opgericht. Ze bestaan uit representatieve leden van het dorp en mensen die in het bos werken, om een succesvolle aanplant en een eerlijke verdeling van de opbrengst te verzekeren. Bovendien biedt het project door de vorming van shg’s – waar voornamelijk vrouwen aan deelnemen – financiële zekerheid op de weg naar gelijkheid en gelijke kansen voor alle leden van de gemeenschap. Dit project kan als rolmodel dienen om India de komende decennia te helpen evolueren naar slimme landbouwpraktijken met een grotere klimaatbestendigheid.

Samenwerking

Climate Neutral Group werkt mee aan het project door de reductie van broeikasgassen en diverse initiatieven op sociaal, economisch en milieugebied te ondersteunen en financieren. Het project is VCS-gecertificeerd, wat garandeert dat de effecten, monitoring en audits goed worden uitgevoerd. Daarnaast is Climate Neutral Group mede-oprichter en lid van ICROA, de organisatie die jaarlijks onze werkwijze monitort en garant staat voor een betrouwbare klimaatcompensatie.

×