Achtergrond

Landbouwcoöperaties en (melk)veehouderijen hebben het landschap en de manier van leven op het Nederlandse platteland buiten de Randstad al enkele honderden jaren vormgegeven. Binnen de sector worden er initiatieven genomen om duurzaam en toekomstbestendig te worden. Dit biogasproject is een voorbeeld voor wat betreft het minimaliseren van de klimaatimpact en een volledige circulaire bedrijfsvoering.

Over het project

Het biogasproject omvat meerdere melkveehouderijen en agro varkensbedrijven, die door de installatie van biogasinstallaties hun volledige mest niet meer op velden in de omgeving hoeven af te voeren om daarmee ruim te voldoen aan de door overheid gestelde stikstofabsorptielimieten in hun omgeving. Het project betreft financiering van broeikasgas reducties door biogasinstallaties op verschillende locaties in Nederland. Alle bedrijven voorzien hun vee voornamelijk met voer van de eigen landbouwbouwgrond. Zo ondernemen de bedrijven duurzaam en laten zien dat circulariteit en voldoen aan strenge regelgeving kan. Door vergisting van mest en andere reststromen wordt elektriciteit geproduceerd die op het landelijke stroomnetwerk wordt gevoed.

Het project is volledig circulair opgezet: de veebedrijven, de akkerbouw, de reststromen uit de (food)industrie en biogas vormen een gesloten cirkel. Duurzame melkproductie is de belangrijkste kernactiviteit. Het veevoer voor de koeien komt voornamelijk van eigen landbouwgrond en voor de varkens wordt mais van eigen grond aangevuld met geschikte reststromen uit de drank- en foodindustrie. In de vergistingsinstallaties wordt een mengsel van koeien en varkensmest, restanten van eigen landbouwproducten en organische restproducten van de levensmiddelenindustrie gebruikt. Het project vermindert de uitstoot van methaan naar de atmosfeer en stikstofdepositie. Het vervangt tevens het verbruik van fossiele brandstoffen om stallen te verwarmen. Dat gebeurt nu via de restwarmte van de biogasinstallatie. Daarnaast wordt de opgewekte stroom door de installatie via een ‘gas to electricity’ techniek als groene, hernieuwbare stroom op het elektriciteitsnet gevoed.

Deze installatie voldoet aan de verplichte regelgeving; beschikt over een VWA, categorie 3 erkenning. Het restproduct na vergisting (digestaat) uit de biogasinstallatie wordt verwerkt en afgezet als plantenvoeding ter vervanging van kunstmest.

Samenwerking

Voor de vermeden methaanemissie is geen subsidie beschikbaar. Daarom werkt Climate Neutral Group (CNG) samen met het project aan de kennis en techniek om mestvergisting te realiseren door carbon financiering via carbon credits, ook wel CO2-credits genoemd. De VCS gecertificeerde CO2-credits worden vrijgegeven met als doel compensatie via Nederlandse projecten mogelijk maken. De Green Deal Nationale Koolstofmarkt heeft methaanreductie door mestvergisting in Nederland aangemerkt als zijnde additioneel aan huidig beleid, dat zich alleen richt op reductie van het broeikasgas CO2. Door de additionaliteit mogen de CO2-credits gebruikt worden voor vrijwillige compensatie door (niet EU-ETS) bedrijven.

Duurzame ontwikkeling

De biovergisters zijn in de natuurlijke omgeving ingepast en bieden op lange termijn een betrouwbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling en circulaire landbouw. Zonder de financiering via CO2-compensatie is de mestvergisting niet rendabel te realiseren. Samen met Climate Neutral Group werkt het project aan reductie en compensatie van CO2-uitstoot én levert het een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zorgen voor een beter milieu, klimaat en een schonere leefomgeving.

Lees in onze brochure hoe wij jou
van A naar Zero CO2 helpen

Download onze brochure
×