‘Fit for 55’: het behalen van de EU-klimaatdoelstelling voor 2030 op weg naar klimaatneutraliteit

De EU presenteerde vandaag met ‘Fit for 55%’ een eerste invulling met maatregelen hoe dit moet worden gerealiseerd. Het komt vooral neer op een verscherping en verbreding van bestaand beleid, minder gratis emissierechten en (nieuwe) verplichtingen. Wij juichen toe dat ‘het klimaat’ zich zo meer verankerd in het beleid en daarmee op nationaal en bedrijfsniveau een aanjagend effect zal hebben om de beperking van onze impact op het klimaat te verankeren in beleid, strategieën, reductie en ons dagelijks gedrag!

Wat betekent dit voor de verplichte markt?

Voor de grote industrie, die onder huidige EU-ETS vallen, betekent dit dat zijn 2030 61% van hun emissies gereduceerd moeten hebben ten opzichte van 2005. Voor deze aanscherping was dit slechts 43%. Verder zal binnen EU-ETS gratis rechten en overschot versneld worden afgebouwd. Komende tijd zal dit concreter worden ingevuld.

Er komt een nieuwe ETS naast de bestaande EU-ETS voor transportsector en gebouwde omgeving.  Voor bedrijven die brandstof en warmte naar de markt brengen, voor de zogenaamde upstream scope 3 emissies. Dit betekent bijvoorbeeld Shell, die voor zijn productie, olieraffinaderijen, al verplicht deelneemt aan EU-ETS, nu voor wat betreft haar onderdeel dat de brandstoffen naar de pomp brengt in het nieuwe ‘Transport/Building ETS’ programma moet gaan deelnemen.  Dit betekent dat er veel nieuwe toetreders komen die emissierechten moeten gaan kopen voor hun scope 3 emissies. In dit systeem zullen er overigens geen emissierechten gratis worden weggegeven. Ook de luchtvaartsector zal minder rechten gratis gaan krijgen. Ook zal de Intra EU scheepsector te maken krijgen en zal biomassa zwaarder belast gaan worden

Wat betekent dit voor niet (EU)-ETS bedrijven, de vrijwillige markt?

Voor andere bedrijven dan bovenstaand genoemd verandert er niet veel, met uitzondering voor bedrijven die aan de European Energy Directive, EED, moeten voldoen. Deze wordt ambitieuzer, strikter en bindend. Voor bedrijven in de vrijwillige markt blijven de nationale Klimaatakkoorden gelden. Het is van groot belang nationale ontwikkelingen nog scherper te blijven volgen. Zeker is dat nationaal klimaatbeleid aangescherpt zal worden om ook die 55% reductie in 2030 te kunnen halen. Dit betekent dat er mogelijk meer regelgeving, maar ook meer subsidies komen. In Nederland gaan er steeds meer stemmen op voor een verplichting om als bedrijf je CO2-footprint in kaart te brengen. Welke kant het opgaat…voor bedrijven blijft het van groot belang en verstandig om in te zetten op de weg naar Zero CO2 en dus te reduceren. Dit is eenvoudig hun License to Operate in een wereld waar klimaatverandering een steeds grotere rol zal gaan spelen en urgenter is dan ooit en horen we vaker de term klimaatcrisis. En het plan van de EU biedt wat dat betreft ook kansen door de maatregelen in de andere sectoren, waar onze consultants over kunnen adviseren. Er komt ook voor bedrijven een Modernisation & Innovation Fund, dat de transitie naar een low en misschien wel net zero samenleving moet ondersteunen en versnellen!

Behoud en verbetering van biodiversiteit hoog op de agenda.

De laatste tijd kun je dit ook al niet missen in de media. Is je bedrijf actief in agrifood, zul je je moeten inspannen op gebied biodiversiteit. Direct of indirect, via je supplychain kan dit ook! Regenerative Agriculture en carbon farming zullen steeds relevanter worden en kansen bieden om CO2 te reduceren en te verwaarden.

Wat betekent dit voor de (zakelijke) consument?

Mogelijk worden de kosten van brandstof en warmte hoger. Hoeveel dat is zal komend jaar moeten gaan blijken. Onze eerste inschatting is voor benzine 2-3 cent per liter, wat in het niet valt bij stijging die we recent zien. De EU heeft in haar plannen instrumenten ingebouwd om ervoor te zorgen dat dit op een sociale manier gebeurt. Zo kan er bij een stijgende CO2-prijs extra rechten geveild gaan worden en wordt er een EU Social Climate Fund opgericht waar een deel van de opbrengsten van emissierechten worden ingestort. Dit kan ingezet kan worden als dempend effect op prijzen danwel als stimulans om de transitie naar hernieuwbaar te versnellen. Daarnaast krijgen de lidstaten alle ruimte om de accijns op brandstof en warmte te verlagen. De kracht van de aanscherping en verbreding is dat de opbrengsten gegarandeerd wordt aangewend om onze CO2-uitstoot te verlagen.

Met Climate Neutral Group naar Zero CO2

Dan ben je als bedrijf er zeker van dat je voldoet aan strengere regels en je je verantwoordelijkheid neemt. Door de stap van de EU, de focus die is er op het beperken van onze klimaatimpact zich steeds meer verankerd wordt in nationaal beleid moet je mee in de flow. Je doelen zetten op 55% reductie in 2030 en verder denken, Net Zero in 2050, een bijpassende strategie en pragmatische reductie aanpak! Want bedenk goed dat de aanscherping en verbreding nog niet betekend dat de grote vervuilers op 0 emissies zitten. Compensatie blijft als aanvullend instrument op reductie een mooi middel om de wereldwijde CO2-emissies terug te brengen, nu al klimaatneutraal te zijn en daarnaast bij te dragen aan het welzijn en gezondheid voor mensen, dieren en de natuur! Kies dan voor gecertificeerd klimaatneutraal, boven op jouw inspanningen op reductie in lijn met het Parijsakkoord en reductie via Climate Neutral Certification.

Meer weten over de EU (GreenDeal), ETS en de prijs van CO2? Contact Jos Cozijnsen

Meer lezen:

Samenvatting (alleen beschikbaar in Engels)
‘Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality

Alle documenten;
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en#documents

 


Meer weten over jouw route naar Zero CO2?

Neem contact op met onze experts
×