Een aantal essentiële factoren voor duurzaam ondernemen binnen organisaties zijn:

 1. Duurzaamheid moet deel uitmaken van de visie en missie van het bedrijf en moet gedragen worden door het management.
  Duurzame prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn een goed middel om het beleid handen en voeten te geven en maakt het eenvoudiger om concrete en realistische doelen en subdoelen vast te te stellen.
 2. Integreer het zoeken naar duurzame oplossingen en verbeteringen in de dagelijkse bedrijfsvoering en ondernemingsactiviteiten.
  Dit draagt eraan bij dat duurzame projecten niet als eenmalig worden gezien. Zodra duurzaamheid een integraal thema binnen de organisatie is, worden de resultaten van de inspanningen beter, zichtbaarder en is het gemakkelijker om dit naar buiten te communiceren.
 3. Communiceer naar buiten over de visie en missie m.b.t. duurzaamheid als getoetst is of deze realistisch en haalbaar zijn op een redelijke termijn.
  Wees duurzaam, communiceer duurzaam. Heden ten dage zijn stakeholders (klanten, medewerkers en andere belanghebbenden) kritisch en verwachten openheid en geloofwaardigheid. Betrek de afdeling communicatie bij het beleid en de uitvoering en communiceer naar buiten in goed overleg.
 4. Betrek medewerkers bij duurzaamheid.
  Zij hebben vaak hele goede ideeën over waar bespaard kan worden. Dit heeft ook een goede invloed op de sfeer en bedrijfscultuur en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Schakel experts, beproefde middelen en methodes in als de medewerkers lastiger in beweging zijn te krijgen.
 5. Sta open voor ideeën, wees creatief en innovatief.
  Wees ervan van overtuigd dat met relatief lage investeringen veel bereikt kan worden. Ook zonder processen en organisatiestructuren te hoeven aanpassen. Doorbreek desnoods vastgeroeste denkpatronen en gewoontes met workshops, denktanks en stakeholder-sessies.
 6. Focus op kansrijke duurzaamheidsprojecten en/of projecten die een groot effect kunnen sorteren tegen een geringe inspanning.
  Doe niet alles tegelijk. Maak keuzes en doe die dingen goed. Deze projecten geven de transitie naar duurzaam ondernemen vaak een vliegende start. Dit enthousiasmeert en motiveert meer dan een papieren tijger vol plannen die moeizaam tot uitvoering komen.
 7. Maak het verbruik van alles dat impact heeft op klimaat inzichtelijk, ook de verspilling én de besparing.
  Dit kan tegenwoordig vaak digitaal, via visuele controlemiddelen. Een benchmark hoe een individu presteert t.o.v. het gemiddelde of een afdeling t.o.v. het bedrijf, kan waarde toevoegen door de stimulans die hier van uitgaat. Regelmatig intern communiceren over behaalde resultaten d.m.v. heldere en compacte rapportages is ook belangrijk.
 8. Communiceer met regelmaat naar buiten op open en transparante wijze over de behaalde resultaten.
  Het algemene jaarverslag, MVO verslaggeving en/of duurzaamheidsverslaggeving zijn uitstekende middelen om de stand van zaken weer te geven. Gebruik andere middelen zoals de website, brochures, nieuwsbrieven en persberichten voor actuele zaken en het bereiken van mijlpalen. Wees trots op wat er bereikt is en deel dat.
 9. Breng de waarde van duurzaamheid objectief in kaart, als middel om te sturen.
  Is de klanten en/of medewerkerstevredenheid hoger, wordt er geld bespaard, neemt de winst toe, worden meer offertes order, etc.? De waarde van duurzaamheid kan zo groot zijn dat het aanleiding geeft de missie en visie van de organisatie in ruimste zin te herzien.
 10. Realiseer dat de weg naar duurzaamheid een proces is dat nooit af is en handel daarnaar.
  Wees alert en pro-actief. Regelmatig zal de visie en de missie herijkt moeten worden. Doelen zullen moeten worden bijgesteld, aangescherpt of er komen nieuwe doelen bij. De wereld om ons heen verandert en daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om meer te reduceren of daar te reduceren waar het eerder niet mogelijk was.

Wilt u ook succesvol duurzaam ondernemen?

Neem dan contact op met Jouke Roelfzema of bel naar 030-232 61 75.


Ontdek hoe wij jouw organisatie
kunnen helpen naar Zero CO2

Download onze brochure
×